Mọi thông tin chi tiết và thắc mắc về hội thi “Tự hào Sử Việt” lần 1 – năm 2013 xin vui lòng liên hệ:

1. Phần thi trực tuyến:

- Đ/c Dương Thanh Dân – Biên tập viên báo Tuổi Trẻ, số điện thoại 0903.972.692, địa chỉ email: trungdan@gmail.com

- Đ/c Hà Thanh Nhất – Nhân viên phần mềm báo Tuổi Trẻ, hỗ trợ kỹ thuật cuộc thi, số điện thoại: 01268.482.733, địa chỉ email: nhat200687@gmail.com

- Đ/c Trương Minh Tước Nguyên – Cán bộ Ban Tuyên giáo Thành Đoàn, số điện thoại: 0908.540.521, địa chỉ email: truongnguyen2010@gmail.com

- Đ/c Nguyễn Tuấn Anh – Cán bộ Ban Tuyên giáo Thành Đoàn, số điện thoại: 0933.025.758, địa chỉ: tuananhnguyen.vietnam@gmail.com

2. Phần thi thiết kế sản phẩm tuyên truyền về Sử Việt:

- Đ/c Phan Ngọc Lan Chi – Cán bộ Ban Tuyên giáo Thành Đoàn, số điện thoại: 0908.707.049, địa chỉ email: phanngoclanchi@gmail.com

- Đ/c Trần Lý Thành – Biên tập viên Trang thông tin điện tử Thành Đoàn, số điện thoại: 0939.556.746, địa chỉ email: lythanh989@gmail.com

3. Phần thi tiết học lịch sử hiệu quả, sáng tạo:

- Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Trang – Cán bộ Ban Tuyên giáo Thành Đoàn, số điện thoại: 0937.391.319, địa chỉ email: mytrang_q9@yahoo.com

- Đ/c Nguyễn Thành Trung – Chuyên viên phòng Công tác học sinh sinh viên, Sở Giáo dục và đào tạo, số điện thoại: 0169.995.8756, địa chỉ email: phonghssvhcm@gmail.com

- Đ/c Huỳnh Việt Hùng – Chuyên viên Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và đào tạo, số điện thoại: 098.886.9319.